VELKAJÄRJESTELYISSÄ

Yksityishenkilön velkajärjestely on järjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ylivelkaantuneen ja maksukyvyttömän henkilön asemaa. Velkajärjestelyssä määritellään velalliselle tämän maksukykyä vastaava maksuohjelma. Ideana on, että velallinen maksaa maksuohjelman kestoajan velkojilleen kaikki liikenevät tulonsa, jonka jälkeen hän vapautuu vastaamasta maksamatta jääneistä veloista.

Velkajärjestelyyn hakeudutaan useimmiten talous- ja velkaneuvonnan kautta ja käräjäoikeus päättää velkajärjestelyn aloittamisesta. Hakemuksen voi kuitenkin tehdä myös itse tai avustajan välityksellä. Hakemuksen on noudatettava oikeusministeriön vahvistamaa kaavaa ja siihen on liitettävä lukuisia liitteitä, joten aivan yksinkertaista hakemusprosessi ei ole. 

Aloittamispäätöksen yhteydessä käräjäoikeus määrää yleensä velkajärjestelylle selvittäjän. Selvittäjän tehtävänä on yleensä tiedottaa osapuolia velkajärjestelyn alkamisesta, laatia maksuohjelmaehdotus ja kerätä siihen tarvittavat tiedot ja lausumat asian osapuolilta.

Kun maksuohjelmaehdotus on laadittu ja osapuolilta kerätty mahdolliset lausumat siihen liittyen, selvittäjä toimittaa maksuohjelmaehdotuksen käräjäoikeudelle vahvistettavaksi. Mikäli jokin osapuolista on vastustanut selvittäjän tekemiä ratkaisuja tai velkajärjestelyä ylipäätään, käräjäoikeus päättää, vahvistetaanko maksuohjelmaa vai ei.

Velkajärjestelyllä on merkittäviä taloudellisia seuraamuksia niin velalliselle, velkojalle kuin velallisen takaajalle tai kanssavelallisellekin. Voit lukea tarkemmin velkajärjestelyn vaiheista ja vaikutuksista aiemmin julkaistusta blogitekstistämme täältä

Laki-Sillassa velkajärjestelyasioita hoidetaan erityisesti käräjäoikeuden määräämän selvittäjän roolissa. Selvittäjän tulee olla riippumaton velkajärjestelyn osapuolista ja muutenkin puolueeton, joten määrättynä selvittäjänä osapuolille annetut ohjeet ja neuvot voivat koskea vain velkajärjestelyn etenemistä tai merkitystä, maksuohjelman tulkitsemista tai muuta vastaavaa yleisluontoista seikkaa. 

Laki-Silta voi toimia myös yksittäisen velkajärjestelyn osapuolen avustajana niissä velkajärjestelyissä, joissa emme toimi selvittäjänä. Mikäli olet velkojana, kanssavelallisena, takaajana tai velallisena velkajärjestelyasiassa ja tarvitset lainopillista apua esimerkiksi lausuman antamisessa tai muuten varmistaaksesi omien oikeuksiesi toteutumisen asiassa, ota rohkeasti yhteyttä. 

Tarvittaessa Laki-Silta voi avustaa myös velallista velkajärjestelyhakemuksen tekemisessä. Koska yksityisen avustajan käyttäminen velkajärjestelyasiassa on maksullista, suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti hakeutumaan paikallisen oikeusaputoimiston yhteydessä toimivaan maksuttomaan talous- ja velkaneuvontaan.