LÄHEISEN KUOLTUA

PERUNKIRJOITUKSET JA PERINNÖNJAOT

Läheisen kuolema on aina raskas tilanne. Kun kiireellisimmät järjestelyt hautajaisineen on saatu hoidettua, on omaisten hoidettavana vielä vainajan omaisuuteen ja verotukseen liittyviä velvollisuuksia. Omaisuuden yhteishallinto kuolinpesässä ei ole sekään aina aivan yksinkertaista. Siksi on usein sekä henkisesti että taloudellisesti järkevää ottaa osaava lakimies apuun. Lue alta lisää palveluistamme kuolemantapauksen kohdatessa. 

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoitus on kuolinpesän veroilmoitus, jolla kuolleen henkilön varallisuus ilmoitetaan verohallinnolle, ja jonka perusteella perintövero määräytyy. Koska perukirjassa luetteloidaan samalla kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat, perukirjaa tarvitaan myös kaikkialla kuolinpesän asioita hoidettaessa. 

Perunkirjoitustoimeksiantoa vastaanotettaessa käydään läpi, ketä kaikkia perunkirjoitukseen on kutsuttava ja mitä ilmoitettavaa omaisuutta kuolinpesällä on. Samalla sovitaan, hoitavatko osakkaat itse tarvittavien tietojen keräämisen, kuten virkatodistusten ja saldotodistusten hankkimisen ja omaisuuden arvioittamisen, vai kuuluvatko ne toimeksiantoon. Tämän jälkeen sovitaan perunkirjoituksen paikka ja aika sekä sovitaan, kuka hoitaa kutsut. Tarvittaessa samalla voidaan hoitaa esimerkiksi testamentin tiedoksiantamiset

Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat, mutta perunkirjoituksen toimittamiseen riittää, että yksi heistä on paikalla. Perunkirjoitustoimeksiannon alkutoimineen voi hoitaa myös asioita hoitava osakas yksin. 

Perunkirjoitustilaisuudessa käydään läpi läsnäolijoiden kesken ilmoitettava varallisuus arvoineen, ja käydään läpi osakkaille koituvat veroseuraamukset. Tarvittaessa perunkirjoitukseen kuuluu myös neuvonta sen suhteen, miten erilaatuisen omaisuuden hallinnointi luontuu perunkirjoituksen jälkeen. Jos omaisuus halutaan perunkirjoituksen jälkeen jakaa ositus- ja/tai perinnönjakosopimuksella, voidaan toimeksiantoa jatkaa tähän liittyvällä neuvonnalla. Osakkaiden niin sopiessa voidaan perinnönjako tehdä jo vaikka perunkirjoitustilaisuudessa. 

Perinnönjako 

Kun perunkirjoitus on pidetty, on aika miettiä vainajan omaisuuden jakamista. Omaisuuden voi jättää myös kokonaan tai osittain jakamatta, jos yhteishallinto sujuu sopuisasti. Aina kannattaa kuitenkin uhrata ajatus sille, mitä valittu järjestely pidemmällä tähtäimellä tarkoittaa. Usein asiat eivät muutu ainakaan yksinkertaisemmiksi antamalla ajan kulua. 

Jos omaisuus koostuu pelkästä irtaimistosta, ei perinnön jakaminen välttämättä vaadi mitään perillisten suullista sopimista kummempaa. Jos jaettavana sen sijaan on vaikkapa kiinteistö tai muuta merkittävämpää, on kirjallisen perinnönjakosopimuksen tekeminen yleensä välttämätöntä tai ainakin järkevää. 

Jos vainajalta on jäänyt avio- tai avopuoliso, ennen perinnönjakoa on tehtävä omaisuuden ositus tai erottelu. Koska tasinko voi osituksessa siirtyä veroseuraamuksitta leskelle, on tässä usein myös merkittävä verosuunnittelun paikka. 

Oli siis mielessäsi jo valmis suunnitelma sille, miten perintö jaetaan, tai mietitte muuten vain järkevintä vaihtoehtoa, ota yhteyttä ja kartoitetaan vaihtoehdot - joko heti toteutettavaksi tai toistaiseksi vain hautumaan. Perinnönjaon tekemiseen ei ole aikarajaa, joten koskaan ei ole liian myöhäistä.

Jos kaikki ei suju sovussa - pesänselvittäjä ja pesänjakaja

Kuolinpesä on kuin osakeyhtiö, jossa kellään ei ole määräävää asemaa. Ei edes enemmistöllä. Käytännössä kaikki toimet kuolinpesässä vaativat osakkaiden yksimielisyyden, joten yksittäisellä osakkaalla on vain rajalliset mahdollisuudet päättää pesän omaisuuden hoitamistavasta tai siitä, miten perintö olisi jaettava. Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen asioista, on jokaisella osakkaalla mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjää ottamaan kuolinpesän varallisuuden hoitoonsa ja pesänjakajaa toimittamaan perinnönjaon. Pesänselvittäjä ja -jakaja toimii puolueettomasti ja ottaa huomioon yhtäläisesti koko pesän osakkaiden edut. Siispä osakkaat voivat hakea pesänselvittäjää tai -jakajaa myös yhdessä. 

Laki-Silta voi toimia käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana tai avustaa yksittäistä osakasta pesänselvittäjän tai -jakajan määräämistä koskevassa asiassa tai muutenkin tilanteessa, jossa osakas tarvitsee ammattitaitoista lainopillista apua oikeuksiensa ja tilanteensa selvittämiseen.