Yksityishenkilön velkajärjestely - vaiheet ja merkitys velallisen ja velkojan kannalta

01.07.2020

Yksityishenkilön velkajärjestely on järjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ylivelkaantuneen henkilön asemaa. Velkajärjestelyssä määritellään velalliselle tämän maksukyvyn mukainen maksuohjelma. Maksuohjelman kesto on yleensä kolme tai viisi vuotta.

Velkajärjestelyyn hakeudutaan useimmiten talous- ja velkaneuvonnan kautta ja käräjäoikeus päättää velkajärjestelyn aloittamisesta. Velkajärjestelyyn pääsemisen edellytyksenä on, että hakija on maksukyvytön, ja että maksukyvyttömyyden syynä on maksukyvyn olennainen heikentyminen esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai vastaavan syyn vuoksi, tai että velkajärjestelyyn on muuten painavat perusteet. Velkajärjestelylle ei myöskään saa olla estettä. Velkajärjestelyn esteenä voi olla esimerkiksi se, että velallinen on velkaantunut piittaamattomasti ja vastuuttomasti, tai se, että velallinen on jollain tavoin epäasiallisesti pyrkinyt heikentämään velkojiensa asemaa.

Kun käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta, alkaa niin kutsuttu rauhoitusaika. Aloittamista koskevan päätöksen antamisen jälkeen velallinen ei lähtökohtaisesti saa maksaa mitään ennen velkajärjestelyn aloittamista syntyneitä velkojaan, eikä häneltä myöskään saa niitä periä. Mikäli velallisella on tuloja, hän ei kuitenkaan saa tuhlata niitä, vaan välttämättömien menojen jälkeen yli jäävä osuus on säästettävä, kunnes maksuohjelma on vahvistettu.

Aloittamispäätöksen yhteydessä käräjäoikeus määrää yleensä velkajärjestelylle selvittäjän. Selvittäjän tehtävänä on yleensä tiedottaa osapuolia velkajärjestelyn alkamisesta, laatia maksuohjelmaehdotus ja kerätä siihen tarvittavat tiedot ja lausumat asian osapuolilta.

Maksuohjelmaehdotuksessa määritellään velallisen arvioidut tulot ja menot koko maksuohjelman kestoajalle. Kun tuloista on vähennetty kohtuulliset asumiskustannukset ja välttämättömät elin- ja muut kustannukset, jäljelle jäävää erotusta kutsutaan maksuvaraksi. Maksuvara on se summa, joka velallisen on kuukaudessa käytettävä velkojensa maksuun. Jos maksuvara on vaikka 100 euroa kuukaudessa, velallinen maksaa tämän summan kuukaudessa velkojilleen. Velkojien keskinäiset osuudet summasta määräytyvät velan suuruuden perusteella. Tietyt velat, kuten vakuus- ja elatusapuvelat, voivat saada myös suorituksen ennen muita, nk. tavallisia velkoja. Jos velallisen tulot ovat niin pienet, että maksuvaraa ei ole lainkaan, eivät velkojat siis saa lainkaan suorituksia.

Tyypillisimmin maksuohjelmassa leikataan velkojen määrää joko kokonaan tai osittain. Mahdollista on myös pelkästään muuttaa velkojen maksuaikataulua tai korkoehtoja, jos velallisen tulot muuten riittävät velkojen maksamiseen. Jos velka on vakuusvelka (esim. asuntolaina), ei velan pääoman leikkaaminen ole mahdollista.

Maksuohjelmassa voidaan myös määrätä, että velallisen on myytävä omaisuuttaan ja käytettävä siitä saatu määrä velkojensa maksamiseen. Lisäksi maksuohjelma sisältää aina määräyksen lisäsuoritusvelvollisuudesta siinä tapauksessa, että velallisen tulot paranevat tai hän saa esimerkiksi perinnön maksuohjelman kestoaikana. Nyrkkisääntönä on, että velallisen tulee maksuohjelman kestoaikana pyrkiä mahdollisuuksiensa mukaan parantamaan maksukykyään ja sitä kautta lisäämään velkojilleen tulevien suoritusten määrää.

Kun maksuohjelmaehdotus on laadittu ja osapuolilta kerätty mahdolliset lausumat siihen liittyen, selvittäjä toimittaa maksuohjelmaehdotuksen käräjäoikeudelle vahvistettavaksi. Mikäli jokin osapuolista on vastustanut selvittäjän tekemiä ratkaisuja tai velkajärjestelyä ylipäätään, käräjäoikeus päättää siitä, vahvistetaanko maksuohjelmaa vai ei.

Kun maksuohjelma on vahvistettu käräjäoikeudessa, se on kaikkia velallisen velkoja koskeva maksuaikataulu. Velallinen huolehtii itse maksuohjelman mukaisten suoritusten maksamisesta velkojille. Maksuohjelmaa noudattamalla velallinen vapautuu maksuohjelman päätyttyä vastaamasta niistä veloista, joille ei kerry maksuohjelman aikana suoritusta. Mikäli velallinen ei noudata maksuohjelmaa, on velkojilla mahdollisuus hakea saatavansa ulosmittausta suoraan maksuohjelman perusteella, tai tietyin edellytyksin jopa hakea koko maksuohjelman raukeamista.

Velallisen kannalta velkajärjestely tarkoittaa tiukkaa taloudenpitoa maksuohjelman kestoajaksi, koska kaikki välttämättömät kustannukset ylittävät tulot on lähtökohtaisesti tilitettävä velkojille, ja uutta velkaa ei pääsääntöisesti saa tehdä. Ehdoton hyvä puoli on kuitenkin se, että maksuohjelman päätyttyä velallinen vapautuu maksamatta jääneistä veloistaan, ja pääsee aloittamaan elämän puhtaalta pöydältä.

Velkojan kannalta velallisen velkajärjestely voi puolestaan tietää varsin suuriakin luottotappioita, koska maksuvelvollisuus saatetaan maksuohjelmassa poistaa kokonaan. Tosin käytännössä vaikutus ei välttämättä ole aivan yhtä suuri kuin ensi alkuun vaikuttaa. Jos velallinen nimittäin on maksukyvytön ja varaton, voi saatavan perintä osoittautua käytännössä mahdottomaksi ilman velkajärjestelyäkin, kun ulosmittausyritykset päättyvät jatkuvasti varattomuusesteeseen.

Velkajärjestelyvelallisen takaajan, pantinantajan ja kanssavelallisen on syytä suhtautua vakavasti velallisen velkajärjestelyhakemukseen ja tiedostaa, että päävelallisen maksuohjelmassa tehdyt helpotukset eivät ulotu muiden osapuolien vastuisiin velkojaa kohtaan. Takauksen tai panttauksen vuoksi velkaantunut voi kuitenkin hakea itselleen takaus- ja vakuusvastuun järjestelyä, joka tarkoittaa velkajärjestelyn tyyppisen maksuohjelman vahvistamista koskien pelkästään ko. takausvelkaa.

Mikäli itse harkitset velkajärjestelyyn hakeutumista, kannattaa ensi alkuun hakeutua paikallisen oikeusaputoimiston yhteydessä toimivaan maksuttomaan talous- ja velkaneuvontaan. 

Laki-Sillassa velkajärjestelyasioita hoidetaan erityisesti käräjäoikeuden määräämän selvittäjän roolissa. Selvittäjän tulee olla riippumaton velkajärjestelyn osapuolista ja muutenkin puolueeton, joten määrättynä selvittäjänä osapuolille annetut ohjeet ja neuvot voivat koskea vain velkajärjestelyn etenemistä tai merkitystä, maksuohjelman tulkitsemista tai muuta vastaavaa yleisluontoista seikkaa. Muissa tilanteissa Laki-Silta voi avustaa myös yksittäistä velkajärjestelyn osapuolta. Mikäli siis olet osapuolena velkajärjestelyasiassa ja tarvitset henkilökohtaista apua esimerkiksi lausuman antamisessa tai muuten varmistaaksesi omien oikeuksiesi toteutumisen asiassa, ota rohkeasti yhteyttä.