Tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE / voimassa 1.5.2019 alkaen / päivitetty 26.4.2024

1. Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta, y-tunnus 2963570-4 (jäljempänä Laki-Silta)

Vuorikatu 35, 15100 Lahti

Puhelin: 0452059644

Sähköpostiosoite: katri.haarasilta@laki-silta.fi

Verkkosivut: www.laki-silta.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katri Haarasilta

Vuorikatu 35 A, 15100 Lahti

Puhelin: 0452059644

Sähköpostiosoite: katri.haarasilta@laki-silta.fi

3. Rekisterin nimi

Lakiasiaintoimisto Laki-Sillan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Laki-Sillan asiakkaan ja Laki-Sillan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:

- Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan;

- Asiakassuhteen vastaanottamiseen liittyvien esteellisyyksien selvittämiseen;

- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa 4 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. Asiakasrekisteriin tallennetaan Laki-Sillan yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.

Asiakasrekisteriin kerättävät, yksityishenkilöasiakkaan henkilötiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Kotiosoite

- Postinumero ja -toimipaikka

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Henkilötunnus

- Kopio henkilöllisyystodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksen numero

- Toimeksiannon laatu

Toimeksiannosta riippuen asiakasrekisteriin voidaan kerätä yksityishenkilöasiakkaista myös toimeksiannon yhteydessä saatuja muita henkilötietoja koskien esim. asiakkaan siviilisäätyä, perhesuhteita, koulutustaustaa, työpaikkaa, varallisuutta ja velkoja, verotietoja, vakuutuksia ja /tai terveydentilaa.

Asiakasrekisteriin kerättävät, yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötiedot:

- Etu- ja sukunimi

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Henkilötunnus

- Työnantaja

- Titteli

- Kopio henkilöllisyystodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksen numero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella kerätä myös muilta tahoilta kuten esim. verohallinnolta, pankeilta tai viranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Laki-Sillan erikseen määrittelemät henkilöt sekä Laki-Sillan toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne ainoastaan Laki-Sillan työntekijöillä on pääsy. Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tai yhteistyökumppanilla. Digitaalinen aineisto on suojattu salasanalla.

Rekisterinpitäjänä huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja joiden kanssa on laadittu asianmukaiset salassapitosopimukset.

10. Profilointi

Asiakasrekisterin tallennettuja henkilötietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa.

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

11.1 Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Laki-Sillan asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa Laki-Sillalta vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11.3 Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi.

11.4 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Laki-Sillalle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

12 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Laki-Siltaan kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.