Etämyynnin ennakkotiedot

Lakipalveluiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille

Palveluntarjoaja:

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta
Vuorikatu 35
15100 Lahti
Puh. 045 205 9644
katri.haarasilta@laki-silta.fi

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimiston y-tunnus on 2963570-4 ja arvonlisäverotunniste on FI29635704.

Toimiston lakimies on lain luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista mukainen lupalakimies ja hänet on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Valvontalautakunnan yhteystiedot ovat:

Valvontalautakunta
PL 13 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
(09) 6866 1240
info@valvontalautakunta.fi

Muissa asioissa kuluttaja voi saattaa erimielisyyttä koskevan asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3

PL 306
00531 Helsinki

Toimiston palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.laki-silta.fi kohdasta "Hinnasto ja ehdot". Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu) on 0,25 tuntia (15 minuuttia). Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan matka-ajasta 50 % normaalin palkkion mukaisesta hinnasta. Sovitun tuntiveloituksen tai kiinteähintaisen palkkion lisäksi veloitetaan muut suoranaiset kulut kuten viranomaiskulut, mahdolliset matkakustannukset sekä tavanomaista suuremmat postitus-, kopiointi ja puhelinkulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Matkakulut veloitetaan verohallinnon kulloinkin vahvistaman verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan päätöksen mukaisesti. 

Laskutus tapahtuu tuntiveloitteisissa toimeksiannoissa kymmenen veloitettavan työtunnin välein ja kiinteähintaisissa toimeksiannoissa kun toimeksianto on suoritettu. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen. Muista mahdollisista palkkioennakoista sovitaan erikseen. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa. Maksuehto on yksityishenkilöiden osalta neljätoista (14) päivää ja yritysten osalta seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain 4.1 §:n mukainen viivästyskorko.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta.

Etämyynnissä toimeksisaaja lähettää asiakkaalle toimeksiantovahvistuksen. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun asiakas on ilmoittanut vastaanottaneensa toimeksiantovahvistuksen, ellei asiakas nimenomaan pyydä sen aloittamista aiemmin.

Halutessaan peruuttaa toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä käyttämällä alla olevaa peruuttamislomaketta tai muulla tavoin kirjallisesti.

Jos asiakas on pyytänyt toimeksiannon hoitamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Palkkion maksuun voidaan käyttää asiakkaan tekemää ennakkomaksua. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Kun kumpikin osapuoli on täyttänyt toimeksiannon mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.