Todistajat eri asiakirjoissa

07.09.2021

Varsin monessa eri asiakirjassa on lain mukaan oltava asianomaisten itsensä lisäksi todistajien allekirjoitukset. Mutta mitä todistajat tarkalleen ottaen kussakin paperissa oikein tekevät, keitä he ovat ja mitä haittaa siitä on, jos todistajat puuttuvat? Seuraavassa on joitakin lähtökohtia yleisimmin laadittujen asiakirjojen osalta. 

Testamentti  

Kahden esteettömän todistajan on oltava yhtä aikaa läsnä ja allekirjoitettava testamentti samalla, kun testaattori itsekin allekirjoittaa testamentin tai ainakin tunnustaa siinä olevan allekirjoituksensa. Testamentin todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta heille ei ole tarpeen selostaa testamentin sisältöä, ellei testaattori niin halua tehdä. Todistajien tulee merkitä päivämäärän ja paikan lisäksi todistuksensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa. Lisäksi heidän on tehtävä siihen merkintä "muistakin seikoista, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen". 

Käytännössä testamenteissa käytetään suhteellisen vakiomuotoista todistuslausumaa, jossa mm. todetaan, että testamentin tekijä on tehnyt testamentin vapaasta tahdostaan sekä terveellä ja täydellä ymmärryksellään ja ymmärtää testamenttinsa sisällön ja merkityksen. Todistajat todistavat siis testaattorin henkilöllisyyden ja allekirjoituksen omakätisyyden lisäksi myös sitä, että testaattori on testamenttia tehdessään kyennyt ymmärtämään testamenttinsa, eikä ole ollut esim. pitkälle edenneen muistisairauden vuoksi oikeustoimikelvoton.  

Testamentin todistajien on perintökaaren 10 luvun 4 §:n mukaan oltava esteettömiä, eli he eivät saa olla testamentin tekijän tai testamentinsaajan puoliso, lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi, sisarus eikä tällaisen henkilön puoliso, eivätkä he saa olla alle 15-vuotiaita tai sieluntoiminnaltaan häiriintyneitä. Jos testamentissa ei ole lainkaan todistajia tai todistaja on ollut esteellinen, testamentti voidaan julistaa jonkun osapuolen kanteesta kokonaan pätemättömäksi. 

Avioehtosopimus

Myös avioehtosopimukseen tarvitaan kaksi esteetöntä todistajaa todistamaan osapuolten allekirjoitukset oikeiksi. Todistajien on oltava paikalla, kun kumpikin puoliso allekirjoittaa avioehdon tai tunnustaa allekirjoituksensa oikeaksi. Puolisot kuitenkin voivat allekirjoittaa avioehdon myös vuorotellen niin, että kumpikin todistuttaa erikseen allekirjoituksensa oikeaksi. Koska avioehtosopimus on allekirjoittamisen lisäksi myös rekisteröitävä DVV:ssä, todistajien puuttuminen tulee jo tässä vaiheessa ilmi, eikä rekisteröiminen onnistu. Jos todistamiseen liittyy jokin muu puute, voi myös avioehto tulla kanteen johdosta julistetuksi kokonaan pätemättömäksi (tästä tuore ratkaisu KKO 2021:28). Kahden esteettömän todistajan vaatimus koskee avioehtosopimuksen lisäksi myös muita asiakirjoja, joissa määrätään avio-oikeudesta (esim. irtaimen omaisuuden lahjakirja, jossa suljetaan saajan puolison avio-oikeus pois). Todistajien esteellisyyteen sovelletaan lakia oikeustoimen ja toimituksen todistajien esteellisyydestä (734/2015). Käytännössä esteellisyys määräytyy pitkälti kuten testamentin todistajilla. 

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjaa allekirjoitettaessa sekä tekijän että todistajien on oltava yhtäaikaisesti läsnä samoin kuin testamentissa. Todistajien on merkittävä allekirjoituksensa oheen syntymäaikansa ja yhteystietonsa sekä todistamisen paikka ja aika, heidän on mainittava, että he ovat olleet samanaikaisesti läsnä valtakirjaa tehtäessä, ja lisäksi heidän on tehtävä merkintä valtuuttajan kyvystä ymmärtää valtakirjan merkitys ja muistakin seikoista, joiden he katsovat vaikuttavan valtakirjan pätevyyteen. Käytännössä edunvalvontavaltakirjoissa käytetään samantyyppistä kaavamaista todistuslausumaa kuin testamenteissa. Esteellisyysperusteista säädetään edunvalvontavaltuutuksista annetun lain (648/2007) 8 §:ssä, jonka mukaan todistaja ei saa olla oikeastaan mitään sukua valtuuttajalle eikä valtuutetulle. Edunvalvontavaltuutuksen todistajan on oltava yli 18-vuotias. Mikäli todistaja on esteellinen tai jos todistajia ei ole, DVV ei vahvista valtakirjaa. Tällöin edunvalvontavaltakirjasta ei ole hyötyä. 

Perinnönjakosopimus ja ositussopimus

Jos perinnönjakosopimus tehdään sopimusjakona ilman pesänjakajaa, on perinnönjakokirja osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Samoja muotovaatimuksia sovelletaan ositussopimukseen. Todistajat vakuuttavat allekirjoituksillaan asiakirjan oikeaksi sekä sen, että osakkaiden omat allekirjoitukset tai heidän valtuuttamiensa asiamiesten allekirjoitukset ovat oikeita. Toisin kuin esim. testamentissa, todistajien ei tarvitse olla yhtä aikaa paikalla jakotilaisuudessa, todistamansa allekirjoittajan kanssa tai keskenään, vaan todistajat voivat allekirjoittaa asiakirjan myös vuorotellen (toki heidän tulee siitä huolimatta varmistua todistamansa allekirjoituksen oikeellisuudesta). Jos todistajat näistä asiakirjoista puuttuvat, sopimuksessa on jälleen muotovirhe. Virhe voi kuitenkin korjaantua, jos osapuolet hyväksyvät sopimuksen virheestä huolimatta. Usein hyväksymisklausuuli otetaan jo itse sopimukseen, jolloin moiteoikeutta ei todistajiin liittyvän puutteen takia välttämättä ole, vaikka todistajat puuttuisivat sopimukselta kokonaan. Muotovirheen merkitys ei myöskään ole täysin selvä, vaan riippuu tilanteesta. Oikeuskäytännössä on katsottu todistajien osalta muotovirheisiäkin sopimuksia päteviksi, jos muotovirheellä ei ole ollut vaikutusta sopimuksen lopputulokseen. 

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksessa ei ole todistajia, vaan uskotut miehet. Heidän tehtävänään on vakuuttaa, että varat on oikein arvioitu. Uskottujen miesten on myös hyvä olla esteettömiä, mutta ehdoton pätevyysedellytys se ei ole.   

Kiinteistön kauppakirja ja lahjakirja

Kiinteistön luovutusta koskevat asiakirjat allekirjoittaa osapuolten lisäksi julkinen kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistaja korvaa todistajat myös avio-oikeuden poissulkevissa lahjoituksissa. Kaupanvahvistajan lisäksi ei ole tarvetta muille todistajille. 

Irtaimen kauppakirja, irtaimen lahjakirja, vuokrasopimus, velkakirja

Näissä asiakirjoissa todistajat eivät ole muotovaatimuksena, vaan asiakirjat voidaan allekirjoittaa todistajien kanssa tai ilman. Tosin, jos lahjakirjassa on saajan puolison avio-oikeutta rajoittava ehto, tällöin todistajat on oltava tämän ehdon pätevyyden varmistamiseksi. Todistajien käyttäminen on kuitenkin suositeltavaa, jos halutaan varmistaa, ettei allekirjoitusten oikeaperäisyydestä tule jälkikäteen riitaa. Tässä tarkoituksessa todistajaksi kelpaa yksikin henkilö, eikä esteettömyysvaatimuksia samalla tavoin ole. Toki esteetön henkilö on tarvittaessa riitatilanteessa todistajana uskottavampi.

Yhteenvetona voi todeta, että turvallisin tapa käyttää todistajia on seuraava:

1. Valitse todistajat, jotka eivät ole minkäänlaista sukua sinulle tai kenellekään asiakirjan osapuolelle, ja jotka eivät saa muutenkaan mitään etua ko. asiakirjasta. Älä myöskään valitse todistajaa, joka on alaikäinen tai joka on itse edunvalvonnassa tai kärsii vaikkapa muistisairaudesta.

2. Olisi hyvä, että todistajat tuntevat sinut, jotta he pystyvät paremmin arvioimaan oikeustoimikelpoisuuttasi. Esimerkiksi ystävät käyvät tähän hyvin. Todistajaksi toki käy hyvin myös todistettavan asiakirjan laatijana toiminut henkilö, joka on muulla tavoin pystynyt varmistumaan ymmärryskyvystäsi asian suhteen. 

3. Jos sinulla on muistisairaus tai muu sellainen tila, joka voi vaikuttaa kykyysi ymmärtää ja laatia asiakirjoja, ei ole pahitteeksi hankkia asiakirjan liitteenä säilytettäväksi lisäksi tuore lääkärinlausunto, jossa on todettu oikeustoimikelpoisuudestasi ko. asiakirjan laatimisen suhteen. 

4. Todistajia saatetaan haluta kuulla jopa kymmeniä vuosia todistamishetken jälkeen. Esimerkiksi testamenttia koskevassa riitatilanteessa heidät saatetaan haluta todistamaan myös oikeudelle ymmärryskyvystäsi testamentin tekohetkellä. Jos mahdollista, todistajien kannattaa siis olla itseäsi nuorempia, jotta he ovat todennäköisemmin elossa tuossa vaiheessa. (Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, läheskään kaikkia testamentteja ei käsitellä riitaisina oikeuden istunnossa, vaan todistajan lausuma testamentissa riittää).

5. Allekirjoita asiakirja perinteisesti kynällä ja paperilla niin, että kumpikin todistaja on kanssasi yhtä aikaa läsnä. Vaikka monia asiakirjoja voikin jo allekirjoittaa sähköisesti, on sähköisten allekirjoitusten pätevyys testamenteissa, avioehdoissa, edunvalvontavaltakirjoissa ja ositus- ja perinnönjakosopimuksessa vähintäänkin epävarmaa ellei suoraan poissuljettua. Näissä asioissa ei siis toistaiseksi kannata ryhtyä edelläkävijäksi. 

Näitä ohjeita noudattaen voit olla varma, että asiakirja täyttää vaatimukset todistamisen suhteen riippumatta siitä, onko kyseessä testamentti, avioehto, edunvalvontavaltuutus vai ositus- tai perinnönjakosopimus. Jos kyseessä on kiinteistön kauppakirja, unohda todistajat ja tilaa paikalle julkinen kaupanvahvistaja (ja perunkirjoituksessa vastaavasti kutsu paikalle uskotut miehet). Muissa tässä artikkelissa mainituissa asiakirjoissa voit toimia harkintasi mukaan. 

Todettakoon vielä, että tämä blogiartikkeli ei ole tyhjentävä lista kaikista mahdollisista asiakirjoista, joissa todistajia saatetaan tarvita -  kannattaa siis tarkistaa kunkin asiakirjan muotovaatimukset aina asiakirjakohtaisesti!