Saatavien perintä - mitä tehdä, jos asiakas ei maksa laskuaan tai velallinen velkaa?

03.09.2019

Aina silloin tällöin yritystoiminnassa käy niin, että asiakas ei maksakaan laskua sovitussa ajassa. Samoin voi käydä myös yksityishenkilöiden kesken silloin, kun on sovittu vaikkapa lainasta, vuokrasta tai muusta rahasuorituksesta.

Saatavan perinnän keinot ja sääntely vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, ovatko velkoja ja velallinen elinkeinonharjoittajia vai yksityishenkilöitä. Tiukinta sääntely on silloin, kun velkojana on elinkeinonharjoittaja ja velallisena kuluttaja. Seuraava kuvaus on yleisesitys tyypillisestä perinnän etenemisestä, ja se soveltuu myös kuluttajaperintään.

1. Vapaaehtoinen perintä

Erääntynyttä velkaa tulee aina aluksi pyrkiä perimään vapaaehtoisesti, tilanteesta riippuen ensin vaikkapa suullisesti puhelinsoitolla, sen jälkeen kirjallisesti maksumuistutuksella. Maksumuistutuksia voi tilanteesta riippuen lähettää yhden tai useampia.

Jos velallinen on maksuhaluinen, mutta syystä tai toisesta maksu ei onnistu kerralla, voi tässä vaiheessa neuvotella myös maksuajan antamisesta tai maksun hoitamisessa erissä. 

Muistutusten yhteydessä voi velalliselle tähdentää, että erääntymisestään lähtien saatavalle alkaa kertyä viivästyskorkoa joka juoksee siihen saakka, kunnes saatava on maksettu. Tässä vaiheessa velan maksamalla tai maksuaikataulusta sopimalla velallinen välttyy myös muilta kuluilta, joita seuraavat perinnän vaiheet aiheuttavat.  

Jos muistutukset eivät johda maksuun ja perintää jatkaa ammattimainen toimija kuten perintätoimisto, maksumuistutusten jälkeen velalliselle on vielä lähetettävä kirjallinen maksuvaatimus, joka on osoitus varsinaisen perinnän aloittamisesta.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, seuraava vaihe on oikeudellinen perintä. Tämä tarkoittaa haastehakemuksen tekemistä käräjäoikeuteen eli täytäntöönpanoperusteen hankkimista velan myöhempää ulosottoperintää varten.

Jos velallinen ei ole riitauttanut velkaa, haastehakemus voi olla suppea, nk. summaarinen haastehakemus. Summaarisissa asioissa tyypillisesti velallinen ei vastaa haasteeseen lainkaan, tai myöntää saatavan määrän ja perusteen. Tällöin asia käsitellään kokonaan kirjallisessa menettelyssä ja lopputuloksena on yksipuolinen tuomio tai tuomio.

Valmiiksi riitaisessa (kiistetyssä) asiassa käräjäoikeuteen on tehtävä laajan riita-asian haastehakemus todisteineen. Jos velallinen riitauttaa saatavan vasta haastehakemuksen jättämisen jälkeen, täydennetään myös summaarista haastehakemusta tässä vaiheessa vastaamaan riita-asian käsittelyssä vaadittavia tietoja. Riitaantunut asia päättyy joko kirjallisen tai suullisen käsittelyn jälkeen tuomioon tai tietyissä tilanteissa myös yksipuoliseen tuomioon.

3. Ulosoton hakeminen

Yksipuolinen tuomio tai lainvoimainen tuomio velkomusasiassa aiheuttaa velalliselle pääsääntöisesti automaattisesti maksuhäiriömerkinnän. Sen sijaan itse perintä ei etene tuomiosta automaattisesti, vaan velkojan on muistettava erikseen hakea saatavansa ulosottoa ulosottoviranomaiselta.

Ulosottoviranomainen ulosmittaa velallisen tuloja ja varallisuutta ja tilittää niistä kertyvät suoritukset velkojalle, kunnes saatava korkoineen on tullut kokonaan maksetuksi. Mahdollista on sekin, että velallisella ei ole tuloja eikä varoja ulosmitattavaksi, jolloin ulosotto päättyy varattomuusesteeseen.

4. Jälkiperintä

Itse saatava ei lakkaa ulosoton esteeseen, vaan ulosottoa voi hakea myöhemmin uudelleen. Maksamatonta saatavaa ei kuitenkaan kannata unohtaa kokonaan, sillä se voi vanhentua, mikäli vanhentumista ei muista säännöllisin väliajoin katkaista uusilla perintätoimilla. Velka vanhenee pääsääntöisesti kolmessa vuodessa erääntymisestä (yleinen vanhentumisaika) ja viidessä vuodessa ulosoton esteperusteen toteamisesta. Lopullisesti velka vanhenee kuitenkin 20 tai 25 vuoden kuluttua erääntymisestä riippumatta siitä, onko vanhentumista katkaistu.

5. Lopuksi - perintätoimien suunnittelu ja toteutus

Perintätoimia suunnitellessa kannattaa pitää mielessä, että myös perinnästä aiheutuu kuluja. Maksumuistutuksista ja -vaatimuksista voi aiheutua perintäkuluja, oikeudenkäyntivaiheesta oikeudenkäyntimaksu ja oikeudenkäyntikuluja, ja ulosottovaiheessa ulosottomaksu. Lähtökohtaisesti kulut voi vaatia velallisen maksettavaksi, mutta ensi alkuun ne veloitetaan velkojalta itseltään. Jos velallinen sittemmin osoittautuu pysyvästi maksukyvyttömäksi, piilee perinnässä se riski, että pahimmassa tapauksessa myös perintäkulut jäävät lopullisesti velkojan maksettavaksi. Siksi ennen perintään ryhtymistä on syytä arvioida velallisen maksukykyä sekä perittävän saatavan määrää suhteessa aiheutuviin kuluihin.

Saatavaansa voi ainakin alkuvaiheessa hyvin periä myös itse. Monet laskutusohjelmat mahdollistavat maksumuistutuksen lähettämisen samaan tapaan kuin varsinaisen laskun. Estettä myöskään muun perinnän tekemiselle itse ei ole. Koska perintää rajoittavat aika- ja kulurajat kuitenkin ovat joskus monimutkaisia, perintätoimet vievät aikaa omalta ydinliiketoiminnalta ja koska varsinkin tuomioistuinvaiheeseen liittyy pahimmassa tapauksessa aina riski myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluista, ei ammattilaisen puoleen kääntyminen ole lainkaan huono idea. Erityisesti pienten ja riidattomien saatavien kyseessä ollessa edullisinta lienee käyttää perintätoimistoa, joka veloittaa palveluistaan provisioperusteisesti perinnän tulosten mukaan.

Lakiasiaintoimisto Laki-Silta toimii kumppaninasi oikeudellisessa perinnässä, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta. Tarjoamme henkilökohtaista neuvontaa perintätoimien suunnittelussa juuri sinun ja velallisesi tilanteen huomioiden, ja huolehdimme sen jälkeen tarvittaessa oikeudellisen perinnän eteenpäin viemisestä sovitulla tavalla. Laki-Sillan perintäpalvelut perustuvat  kohtuulliseen toimeksiantajalta veloitettavaan tuntiveloitukseen, joita voidaan vaatia lain sallimissa rajoissa takaisin velalliselta. Tällöin perinnän tulokset jäävät kokonaan itsellesi. Paikallisen lakimiehen käyttäminen suuren perintätoimiston sijasta on järkevää erityisesti silloin, kun saatava on suuri tai riitainen, perinnän suunnittelu vaatii laajempaa velallisen tilanteen arviointia tai neuvotteluja, tai jos siihen liittyy samalla muita asioita, kuten esimerkiksi vuokrasuhteen purkaminen ja häätö. Riitaisissa asioissa selvitämme myös mahdollisuudet kattaa oikeudenkäyntikuluja oikeusturvavakuutuksestasi tai oikeusapuna.