Maksuhäiriömerkintöjen syntytapa ja hyödyntäminen

19.01.2022

Luottotietorekisteriin tehty maksuhäiriömerkintä on rekisterimerkintä, jonka tarkoituksena on kertoa yrityksen tai yksityishenkilön maksukyvystä ja -halusta ja siten auttaa potentiaalisia sopimuskumppaneita arvioimaan tämän kykyä täyttää sitoumuksensa. Maksuhäiriömerkintöjä voi olla sekä yrityksillä että yksityishenkilöillä. Luottotietorekisteriin tehtäviä merkintöjä ja niiden käyttöä sääntelee luottotietolaki (527/2007).

Tässä blogitekstissä käsitellään yksityishenkilön maksuhäiriömerkinnän syntytapaa sekä erityyppisiä luottotietorekisterin merkintöjä ja annetaan muutama vinkki siitä, millä tavoin luottotietomerkintöjä voi hyödyntää. Huomaathan, että teksti koskee blogin julkaisuhetken mukaista lainsäädäntöä, eikä blogitekstejä päivitetä. Mikäli hyödynnät blogin vinkkejä myöhemmin, tarkistathan tarvittaessa tietojen ajantasaisuuden luotettavasta lähteestä. 

Luottotietorekisteriin voidaan tallentaa erityyppisiä tietoja, joista yleisimpiä yksityishenkilöillä ovat tuomioistuimen antamaan maksutuomioon, ulosottoasiaan tai velkojan ilmoittamaan kulutusluottosopimukseen (esim. luottokortti tai osamaksu) liittyvät maksuhäiriötiedot, sekä tieto velkajärjestelyn aloittamisesta. Myös tieto Takuu-säätiön myöntämästä velkajärjestelylainasta merkitään luottotietorekisteriin. 

Maksuhäiriömerkintää ei tehdä huomaamatta, vaan sitä edeltää joko käräjäoikeuden tuomio, ulosoton päättyminen esteperusteella (esim. varattomuuteen) tai pitkäkestoinen ulosotto, tai kulutusluotoissa vähintään 60 päivän viivästyminen sekä velkojan lähettämä maksukehotus, jossa ilmoitetaan luottomerkinnän tekemisestä. 

Maksuhäiriömerkintää ei saa rekisteröidä aivan kaikentyyppisten maksutuomioiden perusteella. Jos maksuvelvoite perustuu riita-asiassa annettuun maksutuomioon, jossa maksuvelvoite on perustellusti riitautettu ja riitauttaja on sittemmin oikeudessa hävinnyt asiansa, ei tällainen tuomio osoita yleistä maksukyvyttömyyttä ja -haluttomuutta siten, että rekisterimerkintä voitaisiin tehdä. Käytännössä tämä periaate ei ole täysin toiminut. Tietosuojavaltuutettu on antanut rekisterinpitäjille huomautuksia asiasta tammikuussa 2022, koska luottotietomerkintöjä on rekisteröity myös riita-asioiden tuomioiden perusteella.  

Rekisteröidyn itsensä pyynnöstä rekisteriin voidaan merkitä tieto maksuhäiriömerkinnän perusteena olevan velan maksamisesta sekä siitä, että maksuhäiriö on syntynyt takausvastuun tai vierasvelkapanttauksen johdosta. 

Maksuhäiriömerkintä ei siis poistu eivätkä "luottotiedot puhdistu" automaattisesti, kun sen perusteena oleva velka on maksettu. Maksuhäiriömerkintä säilyy nykyisellään pisimmillään kolme vuotta sen tekemisestä, ja velan maksamalla ajan voi lyhentää kahteen vuoteen. Maksuhäiriömerkintää ei kuitenkaan poisteta, jos sen voimassaoloajan kuluessa tulee uusia maksuhäiriömerkintöjä. Tämän blogitekstin kirjoittamishetkellä on kuitenkin vireillä lakimuutos, joka toteutuessaan nopeuttaisi tuntuvasti maksuhäiriömerkinnän poistamista etenkin silloin, kun velka on maksettu pois. 

Maksuhäiriömerkinnän saaminen vaikeuttaa monia asioita. Lainaa tai osamaksusopimusta ei yleensä myönnetä henkilölle, jolla on maksuhäiriömerkintä. Myös asunnon vuokraaminen voi olla vaikeaa. Pankkien on kuitenkin tarjottava peruspankkipalvelut (verkkopankki ja luototon maksukortti) myös maksuhäiriöiselle ja vakuutusyhtiön on myönnettävä lakisääteinen liikennevakuutus. Muiden vakuutusten saamiseen vaikuttaa se, onko maksuhäiriön perusteella olevan todennäköistä, että vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutusmaksujen maksamisen. Yksittäinen, vähäinen luottotietomerkintä ei siis saa olla automaattinen hylkäysperuste esim. kotivakuutuksen myöntämiselle. 

Pankit, vakuutusyhtiöt ja monet muut tahot tarkistavat asiakkaansa luottotiedot rutiininomaisesti silloin, kun se on tietojen käyttötarkoituksen perusteella sallittua. Luottotietojen tarkastusoikeus on kuitenkin myös yksityishenkilöillä ja pienyrityksillä, mikäli tarkastukseen on olemassa lakisääteinen peruste. Luottotiedot saa tarkastaa esimerkiksi vuokranantaja ennen vuokrasopimuksen solmimista, velkoja ennen perintätoimenpiteiden suunnittelua ja takaaja tai pantinantaja velalliselta ennen takaukseen sitoutumista. Yrityksen vastuuhenkilön luottotiedot saa tarkistaa myös silloin, kun arvioidaan yrityksen ja sen vastuuhenkilön kykyä vastata sitoumuksistaan sopimusosapuolena. Samoin henkilöluottotiedot saadaan tarkistaa valittaessa ko. henkilö yrityksen vastuuhenkilöksi. Myös työnhakijan ja -tekijän tiedot saa joissakin tilanteissa tarkistaa. 

Tarkastusoikeutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää silloin, kun perusteet siihen ovat olemassa. Tarkastukseen on olemassa useampia verkossa toimivia palveluita, josta luottotiedot voi ostaa. Etenkin, jos maksuhäiriömerkintöjä on useita ja ne ovat tuoreita, kannattaa suhtautua skeptisesti vuokralaiskandidaatin vuokranmaksukykyyn. Lisäksi kannattaa muistaa, että vuokralaisen luottotietoja ei saa tarkastaa enää vuokrasuhteen kestoaikana (ellei kyse ole vuokrasaatavien perinnän suunnittelusta), eikä vuokralaiselle vuokra-aikana muusta velasta tullut maksuhäiriömerkintä ole vuokrasopimuksen purkamisperuste.

Perinnän suunnittelu -perustetta puolestaan kannattaa käyttää silloin, kun sinulla on saatavia sopimuskumppaniltasi, mutta olet epävarma siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin saatavien perimiseksi kannattaa ryhtyä. Koska perinnästä aiheutuu aina ensi kädessä kuluja myös velkojalle esimerkiksi oikeudenkäynti- ja ulosottomaksujen muodossa, luottotietojen tarkistaminen on hyvä keino harkittaessa sitä, onko saatavan perintä kyseisellä hetkellä kannattavaa vai tuleeko se todennäköisemmin päättymään tuloksettomana. 

Yksityishenkilön luottotietoja ei siis saa tarkastaa vain uteliaisuuttaan tai millä tahansa perusteella, vaan ainoastaan laissa määritellyin perustein. Luottotietokyselyn kohteena ollut henkilö saa myös halutessaan tietää, kuka tietoja on kysellyt, ja millä perusteella. Yritysten maksuhäiriöt saa sen sijaan tarkastaa ilman erityistä perustetta, joten yritysten luottotietokyselyä kannattaa hyödyntää esimerkiksi urakkasopimusta solmittaessa tai tilattaessa tuotteita etukäteismaksulla.  

Myös omat luottotietomerkintänsä on mahdollista tarkistaa internetistä löytyvien palveluiden avulla. Jos sinulla itselläsi on maksuhäiriömerkintä, rekistereistä kannattaa tarkistaa, että merkinnät ovat aiheellisia ja että vanhat merkinnät on poistettu lakisääteisessä ajassa. Tarvittaessa kannattaa myös pyytää rekisteriin merkintää velan maksamisesta.  

- Katri / Laki-Silta